top of page

Registry Style Ceremony - Office

Lễ chứng hôn nhân đơn giản tại văn phòng

  • 1 h
  • 550 Australian dollars
  • Maidstone

Service Description

Simple registry-style wedding. 2 meetings at the office 1 - for NOIM lodgement 1 - for wedding ceremony Up to 8 guests 1 - Legal BDM certificate fees and postage included. Đám cưới đơn giản tại văn phòng Buổi Hẹn 1: Đăng Ký Kế Hoạch Kết Hôn (NOIM) Hẹn lịch với văn phòng đăng ký để đăng ký Kế hoạch Kết hôn (NOIM). Hoàn thành các giấy tờ cần thiết và cung cấp các tài liệu yêu cầu, như chứng minh danh tính và bằng chứng về việc kết thúc bất kỳ cuộc hôn nhân trước đây nào. Thanh toán bất kỳ phí liên quan nào cho việc đăng ký NOIM. Buổi Hẹn 2: Lễ Kết Hôn Sắp xếp một cuộc hẹn thứ hai cho lễ kết hôn tại văn phòng đăng ký. Phối hợp với văn phòng đăng ký về bất kỳ yêu cầu hoặc chi tiết cụ thể nào cho lễ kết hôn. Lập kế hoạch cho một buổi lễ đơn giản với tối đa 8 khách mời. Khách Mời và Nhân Chứng Thông báo cho khách mời về ngày, giờ và địa điểm của buổi lễ. Đảm bảo bạn có đủ số lượng nhân chứng theo quy định địa phương cho buổi lễ. Chi Tiết Lễ Kết Hôn Phối hợp với văn phòng đăng ký về chi tiết của lễ kết hôn, như lời thề, trao nhẫn cưới và bất kỳ yếu tố bổ sung nào bạn muốn bao gồm. Tài Liệu Đảm bảo rằng tất cả các tài liệu cần thiết đã được chuẩn bị trước buổi lễ. Mang theo bất kỳ danh tính và giấy tờ yêu cầu nào cho cả hai buổi hẹn. Sau Lễ Kết Hôn Xác nhận lịch trình để nhận Chứng nhận hôn nhân chính thức từ văn phòng đăng ký ̣BDM VIC


Contact Details

  • Maidstone VIC, Australia

    + 0433 131 796

    Trancelebrant@gmail.com


sE

bottom of page